CONCEPT building

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Všeobecné obchodní podmínky

CONCEPT diamant > E-shop

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě concept-building.cz/e
-shop (prodávající), jehož provozovatelem je společnost CONCEPT building s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.


2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.


4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.


5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.


6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu concept-building.cz/e
-shop kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7. Pokud je k výrobku poskytovaný dárek, dochází ohledně tohoto dárku mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření darovací smlouvy. Darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá s rozvazovací podmínkou, kterou je využití zákonného práva kupujícího jako spotřebitele podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy na zboží, k němuž je poskytován dárek. V takovém případě darovací smlouva ztrácí účinnost a zaniká spolu s kupní smlouvou a kupující je povinen společně s vráceným zbožím vrátit s ním poskytnutý dárek. Pokud tak kupující neučiní, dochází u něj k bezdůvodnému obohacení.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.


2. Platební podmínky jsou dvojí – na dobírku nebo platebním příkazem na účet prodávajícícho. V závislosti na nich se odvíjí i cena přepravy českou poštou. Popis jednotlivých druhů plateb je specifikován rovněž na stránce "Typy plateb a přepravy".

IV. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.


2. Záruční list: V případě, že výrobce záruční list nevydává, k uplatnění reklamace Vám postačí kopie daňového dokladu.


3. Ze zákona máte nárok na minimálně 2letou záruční lhůtu. Záruční doba běží od převzetí zboží. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží.


4. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím smluvních přepravců prodávajícího doporučuje prodávající kupujícímu zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou.


5. Pokud ano, doporučuje prodávající kupujícímu zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. Prodávající doporučuje kupujícímu neprodleně informovat o případném poškození zboží během přepravy také prodávajícího.


6. V případě přepravní škody uchovejte obal v němž je zboží přepravováno pro případnou fotodokumentaci.


7. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem concept-building.cz/e
-shop reklamovatelná vada nebo rozpor s kupní smlouvou, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.

8. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:
CONCEPT building s.r.o. - Reklamační oddělení
Labská 1385/14
251 01 Říčany
resp. na e-mailové adrese: reklamace@concept-building.cz.
Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.


9. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).


10. Pro urychlení vyřízení reklamace musí kupující předložit daňový doklad – fakturu.


11. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.


12. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka - pokud objednávka nebyla na IČO

1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, doporučujeme nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (přepravné+balné+dobírkovné apod.)


2. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
   a. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14
      
dnů od převzetí plnění,
   b. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
       
dodavatele,
   c. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá
       
rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
   d. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
   e. na dodávku novin, periodik a časopisů,
   f. spočívající ve hře nebo loterii.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  a. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  b. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  c. vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)
      V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud
      
kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet
      
nebo adresu v nejkratším možném termínu.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.


2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny concept-building.cz/e
-shop, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky